Reklamační řád

Státní léčebné lázně Bludov, s.p., Lázeňská 572, Bludov, 789 61

1. Předmět

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky uplatňování nároků klienta, lázeňského hosta, (dále jen „klient“), vyplývajících z odpovědnosti společnosti Státní léčebné lázně Bludov, s.p, se sídlem Lázeňská 572, 789 61 Bludov zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl A XIV, vložka 476 Organizace přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví ČR, IČO: 144 50 241 (dále jen „Lázně“) za vady
poskytnutých služeb nebo prodaného zboží (dále jen „reklamace“) a jejich vyřizování v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. Uplatňování reklamací

2.1. Pokud smluvně sjednaná služba nebyla poskytnuta ve sjednaném rozsahu, kvalitě, množství nebo úrovni, může klient svá práva z odpovědnosti za vady uplatnit formou reklamace u odpovědného pracovníka provozovny Lázní. Seznam osob odpovědných za
příjem reklamací u jednotlivých druhů služeb je k dispozici na recepci provozovny Lázní, kde je služba poskytována, případně zboží zakoupeno.
2.2. Pro podání reklamace platí lhůty pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady stanovené obecně závaznými právními předpisy. Klient je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Při reklamaci kvality stravy lze reklamaci uplatnit pouze před jejím zkonzumováním.

2.3. O uplatnění reklamace bude sepsán reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace, ve kterém budou uvedeny osobní údaje klienta, obsah reklamace, požadovaný způsob vyřízení reklamace, a datum přijetí reklamace. Klient obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí.

2.4. Reklamaci obsahující údaje dle odst. 2.3 může klient zaslat též písemně na adresu provozovny Lázní, kde byla služba poskytnuta, případně zboží zakoupeno.

3. Vyřizování reklamací

3.1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu. Nebude–li možné reklamaci vyřídit ve lhůtě 3 dnů (např. v případě provádění znaleckého posudku, laboratorního či jiného vyšetření), bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace klientem, pokud nebude s klientem dohodnuta lhůta delší.
3.2. Klient je povinen poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména podat úplné informace, předložit reklamované zboží, pokud to jeho povaha umožňuje, případně předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod.

4. Způsoby vyřízení reklamace

4.1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby či reklamovaného zboží nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či výměny zboží.
4.2. Jde–li o vadu, kterou nelze odstranit ani poskytnout náhradní plnění, má klient právo na přiměřenou slevu z ceny poskytnutého plnění, případně vrácení částky již zaplacených služeb.

4.3. V případech, kdy se reklamace týká závad pokoje klienta technického charakteru, které nelze odstranit v běžných termínech, bude reklamace vyřízena přestěhováním klienta na jiný pokoj.

4.4. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je klient písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. 4. 2022.

Sledujte nás na sociálních sítích