Všeobecné obchodní podmínky

1. Předmět všeobecných podmínek

Státní léčebné lázně Bludov, s.p., se sídlem Bludov, Lázeňská 572, 789 61, IČ : 144 50 241, zapsán v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 476 (dále jen Lázně) vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb – léčení, ubytování, stravování a služby související (dále jen služby) Klientům, upravující a vymezující jejich práva a povinnosti.

Smluvní vztahy, které nejsou upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., v platném znění) a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., v platném znění).

2. Objednávání služeb

Služby v Lázních si Klient rezervuje telefonickou či písemnou objednávkou, kterou zašle poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresu: info@lazne-bludov.cz, recepce@lazne-bludov.cz.

 

Vystavená objednávka musí obsahovat zejména:

 • jméno a příjmení klienta, případně dalších osob, kterým budou služby poskytovány
 • adresu trvalého bydliště
 • telefon
 • přesnou specifikaci požadovaných služeb, případně včetně kategorie ubytování
 • požadovaný termín poskytování služeb
 • datum vystavení objednávky.

V ceně za ubytování není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 20 Kč za den. Lázeňský poplatek neplatí osoby mladší 18 let, starší 70 let a osoby s průkazkou ZTP/P. Pokoje jsou klientovi k dispozici v den nástupu od 11:00 hodin, v den odjezdu do 9:00 hodin (nebo dle individuální domluvy s recepcí lázní). Procedury v rámci předem stanoveného léčebného programu může měnit pouze lékař.

Potvrzením objednávky Lázněmi vzniká mezi Klientem a Lázněmi smluvní vztah o prodeji služeb.

Zasláním objednávky Lázním Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3. Práva a povinnosti lázní a klientů

Základní práva Klienta:

 

 • právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky Lázněmi,
 • právo na informace o všech skutečnostech, které jsou Lázním známy, a které se dotýkají objednaných služeb,
 • právo na ochranu osobních dat. Uplatněním objednávky vyslovuje Klient souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění Lázně zpracovávaly chráněné osobní údaje Klienta, včetně rodného čísla, a to výhradně k úkonům, nezbytným pro plnění ze smlouvy a po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Základní povinnosti Klienta:

 • předložit všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby,
 • zajistit u osob mladších 15 let nebo osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělé osoby,
 • zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu,
 • dostavit se včas k čerpání sjednaných služeb a prokázat se dokladem o zaplacení služeb (pokud není dohodnuto jinak),
 • dodržovat stanovený program a předpisy ubytovacího a léčebného zařízení,
 • uhradit objednané služby v plné výši a včas před jejich poskytnutím,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů, lázeňském zařízení a poskytovatelů služeb a uhradit případnou škodu, kterou Klient způsobil Lázním nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb.

Povinnosti Lázní:

 • zajistit osobám uvedeným v objednávce poskytnutí služeb specifikovaných v této objednávce v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy,
 • poskytnout Klientovi služby v termínu, rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky,
 • pravdivě a řádně informovat Klienta o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro plnění ze smlouvy důležité, a které jsou Lázním známy.

 

4. Platební podmínky

Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v cenících Lázní.

 

Úhrada objednaných a Lázněmi potvrzených služeb se provádí zálohově, a to ve výši 100 % z ceny objednaných služeb. Individuálně je možné se dohodnout jinak.

Záloha musí být uhrazena nejpozději 7 dnů před nástupem na lázeňský pobyt (pokud není klientovi potvrzena jiná lhůta k úhradě) nebo před poskytnutím ostatních služeb.

Způsob úhrady:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury
 • v hotovosti
 • poukázkami Sodexho Pass, Le Cheque Déjeuner, Accor Services.

 

5. Storno podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno Lázním. Klient může zrušit potvrzenou závaznou objednávku jen do dne sjednaného nástupu a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku), které činí:

Stornopoplatky:

100 % ceny pobytu storno v den nástupu na pobyt,
75 % z ceny pobytu storno 1-3 dny před nástupem na pobyt,
50 % z ceny pobytu storno 4-13 dní před nástupem na pobyt,
0 % z ceny pobytu storno 14 a více dní před nástupem na pobyt.

Státní léčebné lázně Bludov, s.p. mohou v některých případech od stornopoplatků upustit (např. úmrtí, prokázání nemoci, jiné závažné prokázané důvody).

6. Reklamace

Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb Lázněmi prokazatelně nižší než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká Klientovi právo na reklamaci.
Podmínky reklamace jsou definovány v Reklamačním řádu.

7. Závěrečná ustanovení

Lázně mají právo jednostranným úkonem měnit a doplňovat tyto Všeobecné obchodní podmínky. Jestliže dojde k takové změně, budou nové Všeobecné obchodní podmínky zveřejněny na webových stránkách Lázní www.lazne-bludov.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. října 2012 a ruší předchozí Všeobecné obchodní podmínky.

Sledujte nás na sociálních sítích