ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento informační text o zpracování osobních údajů platí pro klienty služeb Státních léčebných lázní Bludov, s.p.

Adresa: Lázeňská 572, 789 61 Bludov

Telefon: +420 583 301 211
GSM: +420 602 302 554
E-mail: recepce@lazne-bludov.czIČO: 144 50 241
DIČ: CZ 144 50 241
ID datové schránky: 8w5389q
Bankovní spojení: GE MONEY BANK Č.Ú: 151 22 38 42 / 0600

Zapsán v OR Krajského soudu v Ostravě oddíl A XIV, vložka 476 Organizace přímo řízená Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Vážení klienti,
z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti ke 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz a přinášíme Vám následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

1. Jaké údaje zpracováváme

Přijedete-li do našich Lázní, zpracováváme tyto údaje:

U Vašich léčebných pobytů v našich Lázních:
– kontaktní osobní údaje obsažené v registrační kartě, kterou jste vyplnili při započetí svého pobytu v našich lázních:
• jméno a příjmení, příp. titul,
• datum narození,
• adresa trvalého pobytu,
• telefonní a e-mailové spojení,
• v případě cizinců navíc ještě údaje vyžadované ze zákona pro hlášení pobytu cizinců (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza),

– údaje obsažené v návrhu na lázeňskou péči – kromě kontaktních údajů též:

 • údaje o zdravotní pojišťovně,
 • rodné číslo pojištěnce,
 • údaje o navrhujícím lékaři,
 • údaje o zaměstnavateli,
 •  údaje o diagnóze / indikaci,
 • údaje o navrhované délce pobytu,

– údaje o Vašich absolvovaných léčebných pobytech – údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našich zařízeních a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami v případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče,
– v případě samoplátců též údaje o úhradě pobytu (případně včetně Vašeho čísla účtu, či čísla platební karty).

Kamerový systém

Rozsah zpracování zahrnuje pouze obrazový záznam kamerového systému. Správcem dat jsou Lázně Bludov, s.p. Jiné Vaše osobní údaje nezpracováváme.

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

Údaje obsažené v návrhu na lázeňskou péči a údaje vyplněné v registrační kartě, společně s údaji o úhradě pobytu zpracováváme na základě právního vztahu mezi Vámi a našimi lázněmi, jehož předmětem je poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb (ubytovacích, stravovacích apod.). Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb. Návrh na lázeňskou péči naše lázně získávají od Vaší zdravotní pojišťovny.

Obdobně též údaje o Vašich absolvovaných léčebných pobytech zpracováváme na témže právním základě, v případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvkové péče) se k němu přidává též naše povinnost poskytnout zdravotní pojišťovně údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našich zařízeních a další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami a umožnit jejich kontrolu pojišťovnami.

V případě cizinců zpracováváme údaje nutné pro hlášení pobytu cizinců, a to na základě povinnosti uložené nám zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto zpracování provádíme výhradně za účelem splnění uvedené povinnosti, zahrnuje předání údajů obsažených v přihlašovacím tiskopise cizinecké policii.

V případě, kdy jste nám poskytl souhlas ke zpracovávání Vašich kontaktních údajů a údajů o Vašich pobytech u nás, zpracováváme tyto údaje na základě Vašeho souhlasu (obdobně je tomu v případě Vašeho členství v našem věrnostním programu). Účelem zpracování je zde naše možnost informovat Vás o nabídkách našich služeb a výrobků.

Z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem 480/2004 zpracováváme Vaše jméno a emailovou adresu pro zasílání e-mailových nabídek. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé takové zprávy.

Za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb zpracováváme údaje o poskytnuté péči po dobu Vašeho léčebného pobytu v našich lázních a po jeho ukončení po dobu, po kterou je zdravotní pojišťovna na základě obecně závazných právních předpisů oprávněna provést kontrolu poskytnutých hrazených služeb a jejich vyúčtování. Obdobně v případě příspěvkové péče, či v případě péče hrazené samoplátcem zpracováváme o poskytnuté péči po dobu, v níž je samoplátce oprávněn zpochybnit poskytnutí péče.

Účetní a daňové doklady, kterými poskytnutou péči vyúčtováváme, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

V našich lázních nedochází k případům zpochybnění poskytnutých služeb zdravotní pojišťovnou, či Vámi – samoplátcem. Pokud by k takovému případu došlo, byli bychom nuceni zpracovávat údaje o poskytnuté péči po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany našich práv v takovémto sporu. V případě takovéhoto zpracování Vašich osobních údajů bychom Vás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovali.

V případě údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve.

Účelem kamerového systému je ochrana majetku správce, života a zdraví všech osob. Data jsou vymazávána ve lhůtě 9 dnů. Přístup k datům je správcem řízen, zabezpečen a chráněn. V případě zachycení incidentu je záznam uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu. Data nepředáváme třetím osobám s výjimkou předložení záznamu orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro účely přestupkového řízení k vyřešení případného incidentu. V takovém případě je předání záznamu řádně evidováno.

3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme či předáváme

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme výhradně příslušné zdravotní pojišťovně, pro účely kontroly, která je zdravotním pojišťovnám uložena obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Jste-li samoplátcem poskytnuté péče, pak Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme nikomu.

V případě cizinců předáváme cizinecké policii osobní údaje obsažené v přihlašovacím tiskopise.

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.

4. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

 • právo přístupu k osobním údajům, které ve Vašem případě zpracováváme,
 • právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,
 • v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by Vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

 • právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou,

 • v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas,

 • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

 • máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytl a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 13.3. 2022.

Sledujte nás na sociálních sítích